Urząd Gminy w Dźwierzutach

Poniedziałek 19.03.2012

Rada Gminy

Dźwierzuty

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie § 10 ust. 5 załącznika nr 5 do Statutu Gminy Dźwierzuty (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2003 r. Nr 36, poz. 510) podaje się do wiadomości mieszkańców Gminy poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych, że

 

na dzień 17 lutego 2012 roku

zwołana została XIII sesja Rady Gminy Dźwierzuty

 

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dźwierzutach ul. Niepodległości 6

-          początek sesji godzina 10°°


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad oraz ewentualne wprowadzenie zmian w porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji Rady Gminy.

4. Informacja Wójta Gminy z działalności w czasie od ostatniej sesji Rady Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dźwierzuty za 2011r.

6. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dźwierzuty z przeprowadzonych kontroli w Urzędzie Gminy Dźwierzuty.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata 2012-2022 podjętej uchwałą Nr XII/97/11 z dnia 28 grudnia 2011r.

2) Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Dźwierzuty na 2012 rok.

3) Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

4) Przystąpienia do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich.

5) Przyjęcia Statutu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich.

6) Powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego w Szczytnie.

7) Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dźwierzuty w obrębie geodezyjnym Targowo dla działki 426/3.

8) Uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Dźwierzuty na 2012 rok.

9) Uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Dźwierzuty na 2012 rok.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

 

Dźwierzuty, dnia 07.02.2012r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Krzysztof Sawicki

 


Wytworzył: Anna Dudzińska

Udostępnił:  Maciej Gołębiewski (2004-10-13 07:16:01)
Ostatnio zmodyfikował:  Krzysztof Kołakowski (2012-02-08 13:53:44)

DRUKUJ    
Statystyki serwisu | Pomoc | Wersja 2.5.8s (21.11.2011)

ilość odwiedzin: 249666